Reisevilkår

Reisevilkår og betingelser for Pelle`s Reiser

1. Generelle Reisevilkår

Pelle`s Reiser vil gjøre den reisende oppmerksom på hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom Pelle`s Reiser og den reisende. Dette gjøres ved disse vilkår som den reisende må sette seg nøye inn i. Pelle`s Reiser gjør spesielt oppmerksom på at det ikke er tillatt med dyr.(Unntatt førerhund). Den reisende må selv sørge for eventuelle relevante forhold, så som ønskede forsikringer mm.

2

Pelle`s Reiser tar forbehold om prisendringer og trykkfeil i tekst, bilder og linker på vår internettside. Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at kataloger og brosjyrer er trykket; som endringer i priser og betingelser, forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser, og feil opplysninger som eventuelt skyldes trykkfeil. Endringer som følge av nevnte vil bli bekjentgjort gjennom vedlegg/særtrykk og/eller annen egnet kommunikasjonskanal.

3

Klage over eventuelle mangler i forbindelse med reisen må fremsettes straks overfor Pelle`s Reisers representant på stedet. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg mangelen. For øvrig må klage være fremsatt senest 1 måned etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Kommentarer på eventuelle innleverte spørreskjema blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.

PRIVATE REISER-ENKELT REISENDE-GJELDER SIGHTSEEING, PREIKESTOLBUSSEN, FJELLBUSS, DAGSTURER OG DAGSARRANGEMENT. GENERELT.

Som enkeltreisende menes reiser hvor den reisende kan delta som enkeltperson uten å være en del av en på forhånd definert gruppe.

AVBESTILLING AV ENKELTREISENDE

Det er i henhold til våre betingelser ikke refusjon på billetter for enkeltreisende. Bestillingen er bindende etter at man har bekreftet reisen. Vi anbefaler at man har reiseforsikring med avbestillingsforsikring, og at man tar kontakt med sitt forsikringsselskap hvis behov for avbestilling på grunn av sykdom. Det er da forsikringsselskapet som foretar selve refusjonen i de tilfeller dette er gjeldene.

På turer der man kan velge å betale om bord på bussen, så faktureres bestiller/den reisende dersom man ikke møter opp. Fakturabeløpet blir satt til bestillingens verdi + fakturagebyr.

ENDRINGER I PRIS, YTELSER M.V

Pelle`s Reiser tar forbehold om prisendringer som måtte skje p.g.a nye eller økende skatter og avgifter, endrede valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som Pelle`s Reiser ikke har rådighet over eller burde forutsett.

Betingelser ved depositum

Enkelte underleverandører krever depositum i forkant. Dersom Pelle`s Reiser ikke får refundert sine utlegg ved avbestilling fra kunden, plikter kunden å dekke kostnadene fult ut.

DEN REISENDES PLIKTER

Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i Pelle`s Reisers vilkår. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd. Våre reiseledere har ikke kapasitet til å yte særskilt assistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Den reisende må i utgangspunktet være selvhjulpen eller ha med egen ledsager. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han/hun kan kreve tilbakebetaling fra Pelle`s Reiser. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører Pelle`s Reiser tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som nevnt ovenfor. Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen.

AVLYSNING AV REISE

Pelle`s Reisers rett til å avlyse reisen gjøres gjeldene hvis:

1.

Hvis det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere.

2.

Forhold man ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsatt da påmeldingen ble bindene, så som krig, naturkatastrofer (force majeure) som gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre reisen. Pelle`s Reiser skal snarest mulig underrette den reisende om avlysningen. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a Pelle`s Reisers feil eller forsømmelse.

GRUPPE-OG FIRMAREISER

Med gruppereiser menes reiser hvor deltakerne er en del av en forhåndsdefinert gruppe. Gruppen skal ha utnevnt en ansvarlig person som på vegne av gruppen tjener som kontaktperson versus Pelle`s Reiser.

Bestilling

Bestillingen er bindene for Pelle`s Reiser og kunden når vi mottar underskrevet kontrakt.

MAT OG DRIKKE

Alle våre arrangementer skal foregå ihht Alkohollovens bestemmelser. Dette innebærer blant annet at det ikke er tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, noe kunden plikter å gjøre sine gjester kjent med.

ANSVAR VED SJØREISER

Pelle`s Reiser viser til sjøloven som bl.a. hjemler vår rett til i spesifiserte tilfeller å fraskrive oss ansvar for tap av reisegods, liv, skade på person, gjenstander eller tap grunnet havari eller driftsavbrudd.